... Turneringsreglement for IPOA Champions Cup

Turneringen gjennomføres i henhold til Norges Fotballforbunds spilleregler og retningslinjer for spill på små baner for barn og ungdom. https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/

Alle klassene spiller tradisjonell turnering med minimum fire kamper for alle lag.

Lørdag 31. august

8 - 9 åringer spiller 5'er fotball 1 x 25 minutter 

10 - 11 åringer spiller 7'er fotball 1 x 25 minutter

Søndag 1. september

6 - 7 åringer spiller 3'er fotball 1 x 16 minutter

12 - 13 åringer spiller 9'er fotball 1 x 25 minutter


Banehalvdel: Lagene stiller på den banehalvdelen som dommeren bestemmer.

Drakter: Bortelaget skal skifte drakter eller bruke overtrekk dersom dommeren mener draktene er for like.

Linjevakt: Lagene plikter å stille linjevakt dersom dommeren ønsker dette.

Frammøte: Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 5 min før kampen skal begynne.

Fair Play-hilsen : gjennomføres i alle kamper. Fair Play-hilsen gjennomføres før kampene ved at begge lag og dommer stiller opp, passerer hverandre, ønsker hverandre lykke til.

Utvisning- rødt kort

I barnefotballen (6 – 12 år) benyttes ikke utvisning. Her skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en utvisning. En spiller som er kvalifisert for utvisning kan vises vekk fra banen. Bortvisningen har ingen senere følger for spilleren. Bortvist spiller kan erstattes av en ny spiller.  

Advarsel - gult kort

I barnefotballen (6 – 12 år) benyttes ikke advarsel. Her skal dommeren veilede spillerne dersom det er begått forseelser som normalt betinger en advarsel.

Spilleberettigelse:

Dersom noen av spillerne er innvilget dispensasjon fra aldersbestemmelsene fra egen fotballkrets, må dispensasjon legges fram for turneringssekretariatet.

Overårige vil kunne tillattes etter godkjenning av turneringsledelsen.

Legitimasjon - med foto - skal medbringes. På forlangende skal legitimasjon vises til juryen.  

Protester:

Tidsfrist: Eventuelle protester skal leveres skriftlig i sekretariatet av lagleder, senest 30 min etter at kampen er ferdigspilt.

Varsling: Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Protest på alder: Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Protestgebyr: Når protesten leveres, skal det betales et gebyr på kr 500.-. Gebyret tilbakebetales dersom protesten tas til følge. Juryens avgjørelse er endelig.

Arrangøren vil oppnevne en jury bestående av tre medlemmer. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Dersom vær- og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen. Arrangøren forbeholder seg retten til å endre turneringsreglementet dersom det skulle bli nødvendig.

For områder som ikke er omtalt i dette reglementet gjelder NFFs lover og regler.

Retningslinjer for påmelding og overnatting

Frist for å melde på lag er 20. august. Enkelte klasser kan bli fulltegnet før denne datoen og lag blir da satt på venteliste.

Lag som trekker seg fra turneringen etter 20 august får ikke tilbakebetalt påmeldingsavgift.

Frist for å bestille og betale overnatting er 15. august. Innbetalt deltageravgift for overnatting tilbakebetales ikke til lag som trekker seg etter denne datoen.

For reduksjon i antall overnattede spillere/ledere etter 15. august, refunderes ikke innbetalt deltageravgift for overnatting.

For klassene 6-7 år påløper det et avmeldingsgebyr på kr. 500,- pr. lag for lag som melder seg av etter 20. august.

Det er også et g ebyr for ikke oppmøte uten å ha varslet arrangør på  kr. 500, .

Bilder til sosiale medier

Under premieutdelingen kan det bli tatt bilder av lagene. Disse kan bli publisert på våre Facebook-sider. Lagleder må gi oss beskjed hvis det er lag som ikke ønsker å bli tatt bilde av.